سرامیک مردوسا قالبدار بژ 50*20

سرامیک مدل مردوسا قالبدار بژ ۵۰*۲۰ – کاشی تبریز