سرامیک-14*14- مدل پاسکال زیتونی ایفاسرام
کاشی مدل پاسکال زیتونی ایفاسرام
سرامیک مدل پاسکال زیتونی ایفاسرام
سرامیک مدل پاسکال زیتونی
سرامیک ایفاسرام مدل پاسکال زیتونی
سرامیک ایفاسرام
ایفاسرام
سرامیک پاسکال
سرامیک-14*14- مدل پاسکال زیتونی ایفاسرام
کاشی مدل پاسکال زیتونی ایفاسرام
سرامیک مدل پاسکال زیتونی ایفاسرام
سرامیک مدل پاسکال زیتونی
سرامیک ایفاسرام مدل پاسکال زیتونی
سرامیک ایفاسرام
ایفاسرام
سرامیک پاسکال

ویژگی ها

این سرامیک مدل پاسکال زیتونی ایفاسرام ، ضد یخ ، تک پخت و دارای کلاس دو اصطکاک سطح می باشد.این کاشی مدل پاسکال زیتونی ایفاسرام طرح سنگی می باشد.