سرامیک مدل لاریسا -سارا کاشی

سرامیک مدل لاریسا – ۱۲۰*۶۰ – ساراکاشی